20762 Developing SQL Databases

20762 Developing SQL Databases

Ovaj kurs pruža znanja i veštine potrebne za kreiranje baza podataka na Microsoft SQL Serveru 2016. Namenjen je IT Profesionalcima koji žele da nauče da dizajniraju i kreiraju baze podataka, njihove objekte, obezbede integritet podataka, kreiraju brojne programske elemente i manipulišu sa XML podacima u okviru SQL Servera.

Ovaj kurs pruža znanja i veštine potrebne za kreiranje baza podataka na Microsoft SQL Serveru 2016. Namenjen je IT Profesionalcima koji žele da nauče da dizajniraju i kreiraju baze podataka, njihove objekte, obezbede integritet podataka, kreiraju brojne programske elemente i manipulišu sa XML podacima u okviru SQL Servera.

Kurs je takođe neophodan projektantima i programerima koji žele da pišu napredne IT sisteme u kojima se nalazi Microsoft SQL Server i kreiraju na njemu programske strukture koje se koriste za razne namene: od jednostavnog pristupa i manipulacije podacima do složenih obrada koje se izvršavaju tipično u bankarskom sektoru, proizvodnji i različitim ERP (Enterprise Resource Planning),  DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management) i ostalim složenim sistemima.

Kurs izvode sertifikovani Microsoft treneri sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Uz naučena poglavlja polaznicima se uvek predstavljaju odgovarajući primeri.

Neophodno je generalno poznavanje SQL programskog jezika koji se proučava na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL.

Uvod u razvoj baza podataka na Microsoft SQL Serveru 2016
Dizajn i kreiranje tabela
Napredne tabele i dizajn (particije, kompresija podataka, temporal tabele)
Osiguranje integriteta podataka
Uvod u indekse
Dizajniranje i optimizacija indeksa
Columnstore indeksi
Dizajn i kreiranje view objekata
Dizajn i kreiranje uskladištenih procedura (stored procedures)
Dizajn i kreiranje korisnički definisanih funkcija (user defined functions)
Rad sa trigerima
Korišćenje memorijskih tabela
Implementacija Managed programskog koda u SQL Serveru (integracija sa .NET bibliotekama napisanim u C#, VB.NET ili bilo kom drugom .NET programskom jeziku)
Skladištenje i rad sa XML podacima na SQL Serveru
Skladištenje i rad sa prostornim (engl: spatial) podacima na SQL Serveru
Skladištenje i rad sa BLOB (Binary Large OBjects) i dokumentima na SQL Serveru
Upravljanje radom konkurentnih korisnika na SQL Serveru (transakcije, locks, nivoi izolacije korisnika)
Nadgledanje i optimizacija SQL Servera

Kurs 20762 – Developing SQL Databases je zvanična priprema za polaganje ispita I sticanje međunarodno priznatih Microsoft sertifikata. Navedeni kurs je priprema za polaganje ipita 70-762 Developing SQL Databases.

Sve Microsoft ispite možete prijaviti I polagati  u CET testing centru. CET je zvanični Pearson Vue test centar.

Svi polaznici kursa dobijaju knjigu Microsoft SQL Server 2012 programiranje.

Ovaj kurs profiliše IT stručnjake u pravcu programiranja na SQL server platformi. Sadrži skup znanja neophodan za izradu poslovnih aplikacija u takozvanom back-end nivou.  Ovaj nivo predstavlja osnovu za prilaz podacima i rad sa njima. Na beck-end nivo se nadovezuju različiti tipovi aplikacija (desktop, web, mobile) koje preko odgovarajućeg interfejsa dalje komuniciraju sa korisnikom. Kurs se nadovezuje i proširuje znanja stečena na kursu 20761 – Querying Data with Transact-SQL. Polaznika opredeljuje ka profilu programera baze podataka koji se prvenstveno traži u IT kompanijama, ali i u svim tipovima organizacija koje u svom radu koriste Microsoft SQL Server.

 

Naše učionice