Red Hat Linux sertifikovani administrator

Puna cena: 850
Trajanje(časova) 60
Trajanje(dana) 15
Počinje:12.06.2017
Završava se:30.06.2017
Vreme:17:30-21:00

Opis kursa

Kurs obuhvata veliku skupinu osnovnih Linux tehnologija, namenjenih osobama koji žele da postanu Linux sistemski administratori ili postojećim Linux administratorima bez većeg administrativnog iskustva. Kurs pokriva naveći broj tema definisanih oficijelnim Red Hat kursevima Red Hat System Administration I (RH124) i Red Hat System Administration II (RH134). Istovremeno pokriva i najveći broj osnovnih tema sa kojima se administrator susreće u realnom okruženju.

Šta ćete naučiti

Po završetku kursa polaznik će biti u stanju da: razume istorijski tok razvoja Unix/Linux operativnih sistema, instalira RHEL Linux, pokreće osnovne komande pomoću tekstualnog interfejsa, koristi virtuelne konzole, upozna osnove GNOME grafičkog okruženja, razume standard strukture sistema datoteka FHS 2.3, upozna kretanje kroz sistem datoteka korišćenjem relativnih i apsolutnih putanja, obavlja akcije kreiranja, kopiranja, prebacivanja, preimenovanja i brisanja datoteka korišćenjem tekstualnog interfejsa, obavlja pojednostavljenje selekcije višestrukih resursa sistema datoteka korišćenjem tehnologije Globbing-a, pretražuje tekstualne datoteke korišćenjem regularnih izraza, koristi pomoć pri korišćenju komandi putem man ili pinfo stranica, koristi Red Hat portal ili dokumentaciju rpm paketa, koristi tehnike preusmeravanja izlaza komandi, nadovezuje komande tehnikom piping-a, modifikuje tekstualne datoteke korišćenjem programa vi, nano i gedit, kreira i administrira lokalne korisničke naloge i grupe, upravlja lozinkama korisničkih naloga, koristi sudo tehniku, konfiguriše osnovna POSIX kompatibilna ovlašćenja i upravlja vlasništvom nad resursima sistema datoteka, konfiguriše napredna ovlašćenja korišćenjem POSIX listi za kontrolu pristupa, definiše podrazumevana ovlašćenja, razlikuje sysv init, upstart i systemd koncepte, pokreće i gasi servise, upravlja automatskim pokretanjem servisa i zavisnostima između servisa, resetuje zaboravljenu lozinku root naloga, podešava i analizira aspekte IP konfiguracije, koristi programe nmtui i nmcli, obezbedi udaljenu administraciju sistema pomoću OpenSSH servisa, obavlja arhiviranje datoteka pomoću komande tar, obavlja kopiranje ili sinhronizaciju datoteka pomoću komandi scp, sftp i rsync, instalira softverske pakete ili ažurira operativni sistem pomoću komande yum, koristi dodatne repozitorijume softvera, upravlja radom procesa, razlikuje BIOS i UEFI sistem podizanja operativnog sistema, obavlja particionisanje MBR i GPT diskova, implementira i montira sisteme datoteka, upravlja Swap prostorom, koristi apstrakciju disk prostora putem LVM tehnologije, koristi softverski RAID, konfiguriše NFS server i klijenta, konfiguriše SMB server i klijenta, koristi autofs za NFS i SMB pristup.

Potrebno predznanje

Praktično, nema posebnih preduslova za pohađanje ovog kursa, mada bi prethodno iskustvo u administraciji operativnih sistema bilo vrlo korisno.

Kome je kurs namenjen

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su, tipično, budući ili aktuelni administratori Linux sistema, bez velikog iskustva u administraciji.

Nakon kursa...

Kurs je baziran na oficijelnom planu i programu firme Red Hat za sticanje sertifikata Red Hat® Certified System Administrator (RHCSA). Sertifikat se stiče polaganjem ispita Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Exam (EX200).

Sadržaj kursa

 • Istorijski pregled i instalacija.
 • Pristup komandnoj liniji.
 • Upravljanje datotekama iz komandne linije.
 • Uputstva za rad na RHEL-u.
 • Rad sa tekstualnim datotekama.
 • Upravljanje lokalnim korisničkim nalozima i grupama.
 • Upravljanje ovlašćenjima.
 • Napredno upravljanje ovlašćenjima.
 • Kontrolisanje rada servisa i demona.
 • Podešavanje mrežnih parametara.
 • Arhiviranje i kopiranje datoteka između sistema
 • Instalacija i ažuriranje softverskih paketa.
 • Praćenje i upravljanje procesima.
 • Pristup sistemima datoteka i uređajima.
 • Dodavanje diskova particija i sistema datoteka.
 • Apstrakcija disk prostora korišćenjem LVM-a.
 • Korišćenje softverskog RAID-a.
 • Pristup preko Network File System - NFS protokola.
 • Pristup sistemima datoteka i uređajima.
 • Pristup preko Server Message Block - SMB protokola.
X

Prijava na kurs