20461 Querying Microsoft SQL Server 2014

Opis kursa

Kurs je namenjen polaznicima koji su zainteresovani za učenje SQL Server 2012 ili SQL Server 2014 i osnova je za slušanje ostalih kurseva povezanih sa SQL Server-om.

Šta ćete naučiti

Posle završetka kursa, polaznik će moći da: piše SELECT upite; pretražuje više tabela podataka u okviru jednog upita; sortira i filtrira podatke; opiše SQL Server tipove podataka; modifikuje podatke; koristi i kreira podupite, poglede, procedure; upravlja greškama; implementira transakcije.

Potrebno predznanje

Poznavanje relacionih baza podataka. Poznavanje rada u operativnom sistemu Microsoft Windows

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen administratorima baza podataka, diveloperima baza podataka i BI specijalistima.

Nakon kursa...

Kurs predstavlja pripremu za polaganje ispita 70-461.

Ističemo

Iako je kurs sastavni deo obuke za sticanje Microsoft sertifikata, kurs mogu pohađati i polaznici zainteresovani za sticanje veština potrebnih za pisanje Transact-SQL naredbi.

Sadržaj kursa

 • Introduction to Microsoft SQL Server 2014 (The Basic Architecture of SQL Server, SQL Server Editions and Versions, Getting Started with SQL Server Management Studio)
 • Introduction to T-SQL Querying (Introducing T-SQL, Understanding Sets, Understanding Predicate Logic, Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements)
 • Writing SELECT Queries (Writing Simple SELECT Statements, Eliminating Duplicates with DISTINCT, Using Column and Table Aliases, Writing Simple CASE Expressions)
 • Querying Multiple Tables (Understanding Joins, Querying with Inner Joins, Querying with Outer Joins, Querying with Cross Joins and Self Joins)
 • Sorting and Filtering Data (Sorting Data, Filtering Data with a WHERE Clause, Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options, Working with Unknown and Missing Values)
 • Working with SQL Server 2014 Data Types (Introducing SQL Server 2014 Data Types, Working with Character Data, Working with Date and Time Data)
 • Using DML to Modify Data (Inserting Data, Modifying and Deleting Data)
 • Using Built-In Functions (Writing Queries with Built-In Functions, Using Conversion Functions, Using Logical Functions, Using Functions to Work with NULL)
 • Grouping and Aggregating Data (Using Aggregate Functions, Using the GROUP BY Clause, Filtering Groups with HAVING)
 • Using Subqueries (Writing Self-Contained Subqueries, Writing Correlated Subqueries, Using the EXISTS Predicate with Subqueries)
 • Using Table Expressions (Using Derived Tables, Using Common Table Expressions, Using Views, Using Inline Table-Valued Functions)
 • Using Set Operators (Writing Queries with the UNION Operator, Using EXCEPT and INTERSECT, Using APPLY)
 • Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions (Creating Windows with OVER, Exploring Window Functions)
 • Pivoting and Grouping Sets
 • Executing Stored Procedures (Querying Data with Stored Procedures, Passing Parameters to Stored Procedures, Creating Simple Stored Procedures, Working with Dynamic SQL)
 • Programming with T-SQL (T-SQL Programming Elements, Controlling Program Flow)
 • Implementing Error Handling (Using TRY / CATCH Blocks, Working with Error Information)
 • Implementing Transactions (Transactions and the Database Engine, Controlling Transactions, Isolation Levels)

Prateći materijal

Polaznici dobijaju literaturu predviđenu zvaničnim Microsoft kursom.
Materijal je uključen u cenu.
X

Prijava na kurs