Kurs: OD20761A
Querying Data with Transact-SQL

IT Professionals
300
2 dana
English
Microsoft SQL Server

O ovom kursu

Glavni cilj ovog trodnevnog kursa pod vođstvom instruktora je da pruži studentima dobro razumevanje jezika Transact-SQL koji se koristi u svim disciplinama vezanim za SQL Server; naime, administriranje baze podataka (Database Administration), razvijanje baze podataka (Database Development) i poslovno informisanje (Business Intelligence). Kao takvom, prvenstvena ciljna publika za ovaj kurs su: administratori baza podataka, programeri baza podataka i BI profesionalci.

Kurs će najverovatnije privući i ljude koji mnogo koriste SQL, a možda nisu usredsređeni na baze podataka; naime, ljude koji pišu izveštaje, poslovne analitičare i programere klijentskih aplikacija.

Profil polaznika

Ovaj kurs je namenjen administratorima baza podataka, programerima baza podataka i stručnjacima za poslovno informisanje. Kurs će najverovatnije privući i ljude koji mnogo koriste SQL a možda nisu usredsređeni na baze podataka; naime, ljude koji pišu izveštaje, poslovne analitičare i programere klijentskih aplikacija.

Po završetku kursa

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

• Opišu osnovnu arhitekturu i koncepte Microsoft SQL Servera 2016.

• Shvataju sličnosti i razlike između Transact-SQLa i drugih računarskih jezika.

• Pišu SELECT upite

• Postavljaju upite nad više tabela

• Sortiraju i filtriraju podatke

• Opišu i koriste tipove podataka u SQL Serveru

• Menjaju podatke pomoću Transact-SQL-a

• Koriste ugrađene funkcije

• Prave grupe i agregate podataka

• Koriste podupite

• Koriste izraze nad tabelama

• Koriste operatore nad skupovima

• Koriste rangiranje i pomeraj prozora i agregatne funkcije

• Primenjuju pivotiranje i grupisanje skupova

• Izvršavaju snimljene procedure

• Programiraju sa T-SQL-om

• Primenjuju obradu grešaka

• Primenjuju transakcije

X

Prijava na kurs