20480 Programming in HTML with JavaScript and CSS3

20480 Programming in HTML with JavaScript and CSS3

Ovaj zvanični Microsoft kurs uči polaznike osnovama HTML5 markup jezika, CSS3 style sheet jezika za struktuiranje grafičkih stilova za prikaz elemenata na Web stranama. Pored toga, polaznik uči osnova JavaScript jezika, koji je danas neizbežan deo programiranja za Web.

Ovaj zvanični Microsoft kurs uči polaznike osnovama HTML5 markup jezika, CSS3 style sheet jezika za struktuiranje grafičkih stilova za prikaz elemenata na Web stranama. Pored toga, polaznik uči osnova JavaScript jezika, koji je danas neizbežan deo programiranja za Web.

Tokom ovog kursa, polaznik uči osnove Web programiranja, ali i kreiranja Windows Store aplikacija, kroz implementaciju programeske logike, definisaje promenjivih, programske strukture grananja i ciklusa, razvoj grafičkog interfejsa, preuzimanje i obradu korisničkog unosa podataka.

Kurs 20480 – Programming in HTML with JavaScript and CSS3 kao I svi ostali kursevi Microsoft sertifikovani kursevi predviđa praktičan rad kroz demonstracije nakon svake lekcije, kao I samostalan rad kroz lab vežbe na kraju svakog modula, koje polaznici rade samostalno uz pomoć I vođstvo predavača.

Polaznici ovog kursa bi trebali da imaju bar tri meseca (idealno 6-12) profesionalnog angažovanja na pozicijama koje uključuju razvoj aplikacija i da vladaju konceptima osnova strukture HTML tagova za prikaz podataka i grafike, kako se koristi HTML API, shvataju osnove primene stilova, imaju osnovno predznanje programskih koncepata kao što su definisanje i deklarisanje promenjivih, korišćenje aritmetičkih i logičkih operatora i pisanje logičkih i aritmetičkih izraza.

Ovaj kurs je namenjen profesionalnim programerima koji imaju 6-12 meseci iskustva u programiranju i koji su zainteresovani za razvoj aplikacija koristeći HTML5 sa JavaScript-om i CSS3 (bilo Windows Store aplikacijama za Windows 8 ili Web aplikacijama).
Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju sledeće iskustvo:

1 – 3 meseca iskustva u kreiranju Web aplikacija, uključujući pisanje jednostavnog JavaScript koda
1 mesec iskustva kreiranje Windows klijentskih aplikacija
1 mesec iskustva koristeći Visual Studio 2010 ili 2012

Ovaj kurs nije namenjen programerima sa tri ili više mjeseci HTML5 kodiranja iskustva.

Polaznici koji pohađaju ovaj kurs bez prethodnog programerskog iskustva, treba da obrate posebnu pažnju na neophodne preduslove za obuku. Programeri koji imaju više od 5 godina iskustva u programiranju mogu videti da su delovi ove obuke osnovne prirode i predstavljaju sintaksu vezanu za određene programske zadatke.

· Pregled HTML i CSS

Ovaj modul pruža pregled HTML-a i CSS-a i opisuje kako koristiti Visual Studio 2012 za izgradnju Veb aplikacije.

· Kreiranje HTML5 strana i primena stilova

Ovaj modul opisuje nove funkcije HTML5 i objašnjava kako kreirati HTML5 stranice.

· Uvod u JavaScript jezik

Ovaj modul pruža uvod u JavaScript jezik i prikazuje kori[‘enje JavaScript kako biste dodali interaktivnost na HTML5 stranice.

· Kreiranje formi za prikupljanje i validaciju podataka

Ovaj modul opisuje nove tipove unosa koji su dostupni u HTML5 i objašnjava kako da kreirate forme za prikupljanje i validaciju korisničkog unosa koristeći nove HTML5 atribute i JavaScript kod.

· Komunikacija sa udaljenim izvorom podataka

Ovaj modul opisuje kako da šaljete i primate podatke u i iz udaljenog izvora podataka koristeći objekat XMLHTTPRequest i izvršavanjem jQueri AJAX operacija.

· Primena CSS3 stilova na HTML5 strane

Ovaj modul opisuje kako primeniti stilove na HTML5 stranice i elemente koristeći nove funkcije dostupne u CSS3.

· Keiranje objekata i metoda korišćenjem JavaScript-a

Ovaj modul objašnjava kako napisati dobro strukturiran i lako održavan JavaScript kod i kako primieniti objektno orijentisane principe programiranja u JavaScript kodu jedne Web aplikacije.

· Kreiranje interaktivnih strana korišćenjem HTML5 API-ja

Ovaj modul opisuje kako koristiti neke uobičajene API-je HTML5 da biste dodali interaktivne funkcije Web aplikaciji. Ovaj modul takođe objašnjava kako debugovati i profilirati Web aplikaciju.

· Dodavanje offline podrške Web aplikacijama

Ovaj modul opisuje kako da dodate offline podršku Veb aplikaciji kako biste omogućili da aplikacija nastavi da funkcioniše u pretraživaču korisnika čak i ako je pretraživač isključen iz mreže.

· Implementacija prilagodljivog korisničkog interfejsa

Ovaj modul opisuje na;in na koji se kreiraju HTML5 stranice koje mogu dinamički otkriti i prilagođavati se različitim uređajima.

· Kreiranje naprednih grafičkih elemenata

Ovaj modul opisuje kako kreirati I koristiti napredne grafi;ke elemente za HTML5 Web aplikaciju koristeći Element Canvas i koristeći Scalable Vector Graphics.

· Animacija korisničkog interfejsa

Ovaj modul opisuje kako možete poboljšati korisničko iskustvo u HTML5 Web aplikaciji dodajući animacije.

· Kreiranje komunikacije u realnom vremenu korišćenjem Web Sockets

Ovaj modul objašnjava kako koristiti Web Socket-e za slanje i prijem podataka između HTML5 Web aplikacije i servera.

· Kreiranje Web Worker Procesa

Ovaj modul opisuje kako koristiti Web Worker Processes za sinhrono obavljanje dugotrajnih operacija I kako poboljšati odziv HTML5 Web aplikacije.

Ovaj kurs je zvanična priprema za polaganje Microsoft ispita 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 koji je neophodno položiti u okviru MCSA: Web Applications sertifikata.

Svi polaznici kursa dobijaju zvani;ne Microsoft skripte u elektronskom obliku.

Kurs 20480 Programming in HTML with JavaScript and CSS3 polazniku daje temelje u uvidu osnova Web programiranja, a takođe upoznaje polaznika sa Microsoft razvojnim okruženjem – jedinstvenom platformom za razvoj gotovo svih vrsta aplikacija.

Nakon savladanih osnova koje pruža ovaj kurs, polaznik će biti spreman da samostalno kreira Web aplikaciju koja koristi eksterne podatke iz različitih izvora, vrši njihovu obradu i podatke prezentuje korisnicima, kao i da vrši interakciju sa korisnikom. Polaznik će takođe moći da kreira i primeni CSS3 stilove na korisnički interfejs koji se prilagođava različitim uređajima, kreira HTML5 API-je, odnosno interaktivnu Web aplikaciju.

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći:

· Da objasne kako se koriste Visual Studio 2012 alati za kreiranje i pokretanje Web aplikacije.

· Da opišu nove funkcije HTML5 i kreiraju HTML5 stranice.

· Da dodaju interaktivnost na HTML5 stranice koristeći JavaScript.

· Da kreiraju HTML5 obrasce koristeći različite tipove unosa i potvrdite korisničko unos pomoću HTML5 atributa i JavaScript koda.

· Da koriste udaljeni izvor pomoću objekata XMLHTTPRequest i jQueri AJAX operacija.

· Da primene vizuelne stilove na HTML5 stranice koristeći CSS3.

· Da kreiraju dobro struktuiran i lak za održavanje JavaScript kod.

· Da koriste zajedničke HTML5 API-je u interaktivnim Web aplikacijama.

· Da Kreiraju Web aplikacije koje podržavaju offline operacije.

· Da kreiraju HTML5 Web stranice koje se mogu prilagoditi različitim uređajima i veličinama ekrana.

· Da dodaju naprednu grafiku na HTML5 stranicu koristeći Canvas elemente, i koristeći i Scalable Vector Graphics.

· Da poboljšaju korisničko iskustvo dodavanjem animacija na HTML5 stranicu.

· Da koriste Web Sokete za slanje i prijem podataka između Web aplikacije i servera.

· Da poboljšaju odzivnost Web aplikacije koja vrši dugotrajne operacije koristeći Web Worker  procese.

Znanja stečena tokom kursa 20480 – Peogramming in HTML with JavaScript dovoljna su da polaznik može samostalno da rešava zadatke u realnom radnom okruženju na nivou Junior Web developer-a, uz podršku i vođstvo Senior developer-a ili Software arhitekte.

Naše učionice