20483B Programming in C#

20483B Programming in C#

Ovaj Microsoftov zvanični kurs, uči polaznike objektno orijentisanom programiranju (OOP) i osnovama .NET Frameworka, pružajući potrebna znanja za izradu Windows aplikacija u danas najpopularnijem i najkorišćenijem programskom jeziku – C#.

Ovaj Microsoftov zvanični kurs, uči polaznike objektno orijentisanom programiranju (OOP) i osnovama .NET Frameworka, pružajući potrebna znanja za izradu Windows aplikacija u danas najpopularnijem i najkorišćenijem programskom jeziku – C#.

Polaznici tokom ovog kursa savladavaju osnovne koncepte programiranja, uključujući sintaksu jezika C#, programske structure, nadograđujući znanje tokom trajanja kursa, kako bi kreirali aplikaciju koja implementira najznačajnije koncepte C#-a i .NET Framework-a 4.5

Kurs 20483B – Programming in C# uvodi mnoge tehnike i tehnologije koje se koriste za izradu savremene poslovne desktop ili Web aplikacije, uključujući:

Kreiranje novih tipova podataka,
Upravljanje događajima,
Programiranje korisničkog interfejsa,
Pristup bazi podataka,
Korišćenje distribuiranih izvora podataka,
Asinhrono Izvođenje operacija,
Integracija sa neupravljanim kodom.
Kreiranje korisničkih atributa.
Šifriranje i dešifrovanje podataka.

Na kraju kursa, polaznici će imati solidnom znanje C # i kako da ga koriste za razvoj aplikacija uz pomoć .NET Framevork 4.5.

Po završetku ovog kursa, polaznici će moći:

· Da opišu sintaksu jezgra i karakteristike C #.

· Kreiraju i pozivaju metode, obradjuju izuzetke, i opisuju zahteve nadgledanja velikih aplikacija.

· Implementirati osnovnu strukturu i osnovne elemente tipične desktop aplikacije.

· Kreiraju klase, definišu i implementiraju interfejse, kreiraju i koristite generičke kolekcije.

· Koristite nasleđivanje kako bi kreirali hijerarhiju klasa, prošire .NET Framevork klasu i kreiraju generičke klase i metode.

· Čitaju i upisuju podatake korišćenjem ulaznih/izlaznih datoteka i tokovaserijalizuju/deserijalizuju podatke u različite formate.

· Kreiraju i koriste Entity Framework model podataka za pristup bazi podataka i koriste LINQ za upite i ažuriranje podataka.

· Koriste tipove u Sistem.Net Namespace-u i WCF Data Services da bi pristupili i upisali podatke u različita skladišta podataka.

· Izradite grafički korisnički interfejs pomoću XAML-a.

· Poboljšaju vreme odgovora aplikacije korišćenjem asinhronih operacija.

· Integrišu neupravljane biblioteke i dinamičke komponente u C # aplikaciju.

· Ispitaju metapodatke tipova korišćenjem refleksije, kreiranjem i korišćenjem prilagođenih atributa, generiranjem koda u toku izvršavanja i upravljanjem verzijama za montažu.

Kriptuju i dekriptuju podatke pomoću simetričnog i asimetričnog šifrovanja.

Polaznici ovog kursa bi trebali da imaju osnovno poznavanje jezika C#, stečeno sopstvenim iskustvom ili kroz pohađanje nekog od uvodnih kurseva iz oblasti programiranja. Poželjno je, ali ne i neophodno da polaznik razume koncepte imenovanja, deklarisanja i inicijalizacije promenljivih, kako da koristi aritmetičke operatore, logičke operatore u formiranju uslovnih struktura, kao i concept i korišćenje cikličnih programskih struktura.

Polaznici bi trebali da budu upoznati sa korišćenjem:

· Aritmetičkih operatora kako bi izvršili aritmetičke operacije koji uključuju jednu ili više varijabli;

· Relacionih operatora, kako bi mogli da testiraju odnos između dve varijable ili izraza;

· Logičkih operatora kako bi mogli da kombinuju izraze koji sadrže relacijske operatore.

· Sintaksu za jednostavne programske strukture pomoću ključnih reči C# jezika i mogu prepoznati sintaksne greške koristeći Visual Studio IDE.

· Kreiranjem jednostavne strukture grananja pomoću IF izraza.

· Kreiranjem jednostavne strukture petlje pomoću izraza For za ponavljanje kroz niz podataka.

· korišćenjem Visual Studio IDE za lociranje jednostavnih logičkih grešaka.

· Kreiranjem funkcije koja prihvata argumente (parametri i vraća vrijednost određenog tipa.

· Kreiranjem i dizajniranjem jednostavnog korisničkog interfejsa koristeći standardne kontrole iz Visual Studio alata.

SQL Server bazu podataka i osnove preuzmanja i prezistiranja podataka.

· Pregled C# sintakse

Ovaj modul prikazuje sintaksu i karakteristike C # programskog jezika. Takođe nudi uvod u debugger Visual Studio 2012.

· Kreiranje metoda, obrada grešaka, praćenje izvršavanja aplikacije

Ovaj modul objašnjava kako kreirati i pozvati metode, uhvatiti i upravljati izuzecima. Ovaj modul takođe opisuje zahteve za monitoring velikih aplikacija.

· Pisanje koda Windows Forms aplikacije

Ovaj modul opisuje kako implementirati osnovnu strukturu i osnovne elemente tipične desktop aplikacije, uključujući korišćenje struktura i enumeracija, zbirki i događaja.

· Kreiranje klasa i implementacija Type-Safe kolekcija

Ovaj modul objašnjava kako kreirati klase, definisati i implementirati interfejse i kreirati i koristiti generičke kolekcije. Ovaj modul takođe opisuje razlike između vrednonih i referentnih tipova u C #.

· Kreiranje hijerarhije klasa korišćenjem nasleđivanja

Ovaj modul objašnjava kako se koristi nasleđivanje za kreiranje hijerarhije klasa i proširenje klasa unutar .NET Framevork-a. Ovaj modul takođe opisuje kako kreirati generičke klase i definirati extension metode.

· Čitanje i upis podataka u lokalnoj memoriji

Ovaj modul objašnjava kako čitati i pisati podatke koristeći ulazne/izlazne datoteke (I/O) i stream-ove i kako se serijalizuju i deserijalizuju podaci u različitim formatima.

· Pristup bazi podataka

Ovaj modul objašnjava kako kreirati i koristiti Entitz Framework model podataka za pristup bazi podataka i kako koristiti LINQ za upita i ažuriranje podataka.

· Pristup podacima u distribuiranom okruženju

Ovaj modul objašnjava kako se koriste tipovi iz Sistem.Net Namespace i WCF Data Services za kreiranje upita i izmena u udaljenim izvorima podataka.

· Dizajn korisničkog interfejsa

Ovaj modul objašnjava kako kreirati grafički korisnički interfejs pomoću XAML-a. Ovaj modul takođe opisuje kako prikazati podatke u korisničkom interfejsu koristeći vezivanje podataka sa formi na model.

· Unapređenje šerformansi aplikacije i responzivnost

Ovaj modul objašnjava kako poboljšati i vrime odziva aplikacija pomoću korišćenja I implementaicje asinhronih operacija.

· Integracija neupravljanog koda

Ovaj modul objašnjava kako integrisati neupravljane biblioteke i dinamičke komponente u C# aplikaciju. Ovaj modul takođe opisuje kako da kontrolišete životni viek neupravljanih  resursa, kao što su third-party komponente.

· Kreiranje tipova za višestruku upotrebu i sklopova

Ovaj modul objašnjava kako ispitati metapodatke tipova korišćenjem refleksije, kreiranjem i korištenjem prilagođenih atributa, generiranjem upravljačkog koda u toku izvršavanja i upravljanjem različitim verzijama sklopova.

· Enkripcija i dekripcija podataka

Ovaj modul objašnjava kako šifrirati i dešifrovati podatke pomoću simetričnog i asimetričnog šifrovanja.

Ovaj kurs je zvanična priprema za polaganje Microsoft ispita 70-483 Programming in C#, koji je neophodno položiti u okviru  MCSA: Web Applications sertifikata.

Kao početni kurs, tokom koga se izučavaju osnove objektno orijentisanog programiranja, ovaj kurs polazniku daje temelje u uvidu osnove programiranja koji se koriste u svim modernim programskim jezicima, a takođe upoznaje polaznika sa Microsoft razvojnim okruženjem – jedinsvenom platformom za razvoj gotovo svih vrsta aplikacija.

Nakon savladanih osnova koje pruža ovaj kurs, polaznik će biti spreman da samostalno kreira Windows aplikaciju koja koristi eksterne podatke iz različitih izvora, vrši njihovu obradu i podatke prezentuje korisnicima.

Znanja stečena tokom kursa 20483B – Programming in C# dovoljna su da polaznik može samostalno da rešava zadatke u realnom radnom okruženju na nivou Junior Web developer-a, uz podršku i vođstvo Senior developer-a ili Software arhitekte.

Naše učionice