20486B Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

20486B Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

Tokom ovog Microsoftovog zvaničnog kursa, polaznici se upoznaju sa razvojem naprednih ASP.NET MVC aplikacija korišćenjem .NET FRameworka 4.5. Fokus je na razvoju koda koji poboljšava performanse i prilagodljivost jedne web aplikacije. Tokom kursa, razvoj ASP.NET MVC  se uči upoređujući sa Web Forms aplikacijom, kako bi polaznici u stvarnim uslovima znali kada je prikladno koristiti koju od navedene dve tehnologije razvoja Web aplikacije.

Tokom ovog Microsoftovog zvaničnog kursa, polaznici se upoznaju sa razvojem naprednih ASP.NET MVC aplikacija korišćenjem .NET FRameworka 4.5. Fokus je na razvoju koda koji poboljšava performanse i prilagodljivost jedne web aplikacije. Tokom kursa, razvoj ASP.NET MVC  se uči upoređujući sa Web Forms aplikacijom, kako bi polaznici u stvarnim uslovima znali kada je prikladno koristiti koju od navedene dve tehnologije razvoja Web aplikacije.

Po završenom kursu 20486B – Developing ASP.MVC 5 Web Applications, polaznik kursa će biti upoznat sa svim osnovnim mehanizmima, alatima I principima ASP.NET MVC 5 tehnologije I biće spreman da samostalno krene u razvoj aplikacija korišćenjem ove tehnologije. Tokom kursa će se obrađivati, osim ASP.NET MVC 5 specifičnih mehanizama I osnovni pojmovi iz mrežnog okruženja, koji su polazniku bez iskustva potrebni kako bi savladao osnove ASP.NET MVC 5 tehnologije I razvoja. Nakon završenog kursa 20486B – Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications, polaznik će između ostalog:

· Biti upoznat sa Microsoft Web Technologijama I osposobljen da može odabrati odgovarajuću tehnologiju koja će se koristiti za razvoj bilo koje aplikacije.

· Moći da dizajnira arhitekturu i implementira Web aplikacije koje će zadovoljiti niz funkcionalnih zahteva, zahteva korisničkog interfejsa i razlicitih poslovnih modela.

· Moći da kreira MVC modele i napiše kod koji implementira poslovnu logiku unutar metoda modela, svojstava i događaja.

· Doda kontrolere u MVC aplikaciju da bi upravljao interakcijom između korisnika i softvera, ažurirali modele i izabrali i vratili View-e.

· Kreirati View-e u MVC aplikaciji koja prikazuje i uređuje podatke i interakciju sa modelima i kontrolerima.

· Pokrenuti UNIT testove i koristiti alate za otklanjanje grešaka u Web aplikaciji u Visual Studio 2019 i postaviti aplikaciju tako da obrađuje greške,

· Razviti Web aplikaciju koja koristi ASP.NET routing engine tako da prikazuje smislene URL-ove i logičnu hijerarhiju za navigaciju korisnicima.

· Implementirati dosledan izgled i osećaj, uključujući i korporativno brendiranje, kroz celu MVC Web aplikaciju.

· Koristite delimična ažuriranja strana i keširanje kako biste smanjili opterećenje mreže koju koristi aplikacija i ubrzali odgovore na zahteve korisnika.

· Napisati JavaScript kod koji radi na klijentskoj strani i koristi JQuery biblioteku za optimizaciju brzine odziva MVC Web aplikacije.

· Implementirati kompletan membership system u MVC 5 veb aplikaciji.

· Kreirati MVC aplikaciju koja bezbedna u odnosu na zlonameerne napade i čuva informacije o korisnicima i preferencijama.

· Upoznati sa Windows Azure Web servisima i pozovima iz MVC aplikacija.

· Upoznati sa Web API i zašto i zašto i kada ga možete koristiti u izradi Web API aplikacija.
Izmijeniti način na koji pretraživač upravlja MVC aplikacijom.

· Upoznati sa mehanizmom kojim ASP.NET MVC 5 aplikaciju možete spakovati u  pakete i istu postavite sa razvojnog računara na produkcioni Web server.

Ovaj kurs je namenjen naprednim polaznicima, koji već rade na razvoju Web aplikacija u Microsoft razvojnim alatima i žele da prošire i nadograde svoje znanje u izradi aplikacija sa razdvojenim slojevima korisničkog interfejsa, pristupa podacima i poslovne logike.

Poželjno je da polaznici imaju prethodno iskustvo u programiranju, po mogućstvu u Web okružejnu, korišćenjem Microsoft alata kao što je Microsoft Visual Studio. Obzirom da se tokom kursa koristi programski jezik C#, prethodno iskustvo u radu sa ovim jezikom je prednost, dok je poznavanje osnova objektno orijentisanog programiranja obavezan preduslov za polaznike.

· Pregled ASP.NET MVC 5

Cilj ovog modula je da predstavi polaznicima komponente Microsoftovih Web tehnologija, koje se mogu koristiti za hostovanje kompletne Web aplikacije. Studenti će takođe saznati o ASP.NET 4.5 i upoznati se sa Web formama, Web stranicama i MVC programskim modelima. Na posletku, polaznici će videti pregled ASP.NET MVC 5, uključujući nove funkcije i konfiguraciju.

· Dizajn ASP.NET MVC 5 Web aplikacije

Cilj ovog modula je upoznavanje polaznika sa tipičnim procesom dizajna koji arhitekte moraju završiti kada planiraju aplikaciju MVC 5. U ovoj fazi, u procesu projektovanja MVC 5 model je odabran kao najprikladniji, ali u stiuaciji kada detalji o aplikaciji, kao što su ukupna arhitektura, kontroleri, prikazi, modeli i pravci za kreiranje, nisu do kraja utvrđeni. Kako planirati takve detalje prikazan je tokom ovog modula.

· Razvoj ASP.NET MVC 5 modela

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima da kreiraju modele u okviru MVC aplikacije koja implementira poslovnu logiku neophodnu za zadovoljavanje poslovnih zahteva. Modul takođe opisuje kako implementirati vezu sa bazom podataka ili alternativnom spremnošću podataka, koristeći Entiti Framevork i LINQ.

· Razvoj ASP.NET MVC 5 kontrolera

Cilj ovog modula je da omogući polaznicima da dodaju kontrolore u MVC aplikaciju i da primene akcije koje odgovaraju na korisnički unos i druge događaje. Polaznici će naučiti vezu između kontrolora I modela i kako implementirati akcije kontrolera koje definišu prikaz koji se koristi za prikazivanje ili uređivanje podataka. Ovaj modul takođe pokriva način pisanja akcionih filtera koji pokreću kod pre ili posle više akcija u kontroleru.

· Razvoj ASP.NET MVC 5 view-a

Ovaj modul se fokusira na View u MVC Web aplikaciji i način njihovog kreiranja. Sintaksa Razor Viev-a je od ključnog značaja, jer definiše i izgled i funkcionalnost prikaza podataka. HTML Helper-i će takođe biti detaljno razmotreni, a opisće se zajednički HTML Helper-i, kao što su Html.ActionLink() i Html.EditorFor().  Ovaj modul takođe pokriva I ponovno korišćenje  koda, kroz prikaz  I definiciju definisati Partial Vievs i Razor Helpers.

· Testiranje i otklanjanje grešaka u ASP.NET MVC 5 aplikaciji

Cilj ovog modula je da omogući polaznicima da povećaju otpornost i kvalitet aplikacije tako što lociraju i ispravljaju greške u izvršavanju koda, kao i druge neočekivane rezultate. MVC aplikacije su pogodne za korišćenje unit testova,  a ove tehnike osiguravaju visok kvalitet koda sistematskim testiranjem funkcionalnosti svake komponente. Pored toga, objašnjeni su i alati za otklanjanje grešaka i upravljanje izuzecima u Visual Studio-u.

· Struktuiranje ASP.NET MVC 5 Web aplikacija

Cilj ovog modula je da pokaže polaznicima kako da struktuiraju Web aplikaciju na takav način da korisnici mogu brzo locirati informacije koje im trebaju. Naglašena su dva aspekta dizajna: URL-ovi prikazani u adresnoj traci browser-a koji bi trebali da budu razumljivi i mogu se kontrolisati dodavanjem ruta do ASP.NET Routing Engine-a, a najvažnije su kontrole za navigaciju, poput menija i traka ya navigaciju koje prikazuju relevantne linkove za često pregledane stranice.

· Primena stilova u ASP.NET MVC 5 Web aplikaciji

Cilj ovog modula je da pokaže kako polaznici mogu primeniti dosledan izgled i ponašanje u jednoj ASP.NET VMC 5 aplikaciji, kao i dieliti druge zajedničke komponente, kao što su zaglavlja i podnožja, između svih View-a. Pored opisa CSS stilova i prikaza šablona, modul će govori o tome kako primeniti izgled i ponašanje aplikacije kreiran od strane Web dizajnera u MVC aplikaciji. Takođe će biti predstavljene tehnike za prilagođavanje prikaza lokacije za male ekrane i mobilne uređaje.

· Kreiranje prilagodljivih strana u ASP.NET MVC 5 Web aplikaciji

Cilj ovog modula je da opiše kako delimična ažuriranja stranice i keširanje mogu da optimiziraju brzinu odziva Web aplikacije. Polaznici će videti kako da koriste AJAX Helper-e i partial view-e kako bi ažurirali male delove stranice umesto da osvežavaju čitavu stranicu. Modul takođe pokriva različite tehnile kešraja koji programeri mogu da koriste za skladištenje prikazanih stranica i kako da konfigurišu keširanje radi postizanja maksimalnih performansi njihove Web aplikacije.

· Korišćenje JavaScript-a i JQuerz biblioteke u ASP.NET MVC 5 aplikaciji

Cilj ovog modula je da prikaže tehnike koje pokreću kod na browser-u. Ovaj pristup može povećati brzinu odziva aplikacije jer izrađena stranica može odgovoriti na akciju korisnika bez ponovnog učitavanja čitave stranice sa servera. Studenti će saznati o biblioteci JQuery i kako je koristiti za pozivanje Web Service-a i ažuriranje komponenti korisničkog interfejsa.

· Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

Cilj ovog modula je osigurati visoku sigurnost u smislu autentifikacije i autorizacije pristupa. Lekcije opisuju kako omogućiti anonimnim korisnicima da kreiraju sopstveni korisnički nalog i dobiju pristup sadržaju ASP.NET MVC 5 aplikacije.

· Kontrola pristupa ASP.NET MVC 5 aplikacijama

Cilj ovog modula je da nauči polaznike kako da kreiraju aplikacije koje su stabilne i pouzdane. Takve aplikacije nisu osetljive na uobičajene tehnike hakovanja, kao što su unakrsne skripte, a pored toga čuvaju informacije o stanju aplikativnih objekata, kao što su sadržaj kupovine ili korisničke preference. Ove informacije o stanju se čuvaju kada se serveri ili preglednici ponovo pokrenu, veze se izgube ili se jave drugi problemi na mrežnom nivou.

· Korišćenje Windows Azure Web servisa u ASP.NET MVC 5 Web aplikaciji

Cilj ovog modula je predstaviti Windows Azure polaznicima i objasni zašto bi programer napisao Windows Azure servis umesto uobičajene Web aplikacije. Polaznici će takođe videti kako napisati takav servis kao i kako pozvati ga iz Web aplikacije ili iz drugih aplikacija, kao što je aplikacija za mobilni uređaj.

· Implementirajne Web API-ja u ASP.NET MVC 5 Web aplikaciji

Cilj modula je uvođenje koncepta Web API-a i opisivanje načina na koji se osnovna funkcionalnost aplikacije može učiniti široko dostupnom za integraciju u druge Web i mobilne aplikacije. Polaznici će saznati o novoj Web API funkcionalnosti ASP.MVC 5 i videti kako mogun napraviti RESTful Web API i pozvati ga iz drugih aplikacija.

· Obrada Web request-a u ASP.NET MVC 5 Web aplikaciji

Cilj ovog modula je da nauči polaznike kako da napišu komponente koje presreću zahteve iz pretraživača pre nego što ih MVC kontroleri prime. Ove komponente uključuju HTTP modul, HTTP Handlers i protokol Veb Sockets. Modul opisuje scenarije u kojima programeri koriste takve komponente i pokazuju kako ih dodati u MVC aplikaciju.

· Puštanje u rad ASP.NET MVC54 Web aplikacije

Cilj ovog modula je da omogući učenicima da postave MVC aplikaciju na Web server ili Windows Azure. Modul počinje opisujući testiranje, dalje opisuje postavljanje aplikacije na Web server u produkciju. Takođe opisuje prednosti i mane korišćenja programa Windows Azure za hostovanje aplikacije.

Sadržaj ovog kursa polaznike priprema za polaganje zvaničnog Microsoft ispita 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications, koji je obavezan za sticanje MCSA: Web Applications sertifikata.

 

Svi polaznici kursa dobijaju zvani;ne Microsoft skripte u elektronskom obliku.

Nakon završenog kursa 2048B – Developing ASP.MVC 5 Web Applications, polaznik je upoznat sa naprednim tehnikama razvoja Web aplikacija u ASP.NET MVC okruženju i može samostalno odabirati odgovarajuću tehnologiju za razvoj Web aplikacija u realnim situacijama. Ovaj kurs će polaznika upoznati sa delom Microsoft .NET Framework-a koji se koristi u ASP.NET MVC 5 okruženju, kao i sa drugim osnovnim delovima ovog Framework-a. Takođe, polaznik stiče znanja neophodna za dizajniranje arhitekture i implementaciju Web aplikacije  koja odgovara na funkcionalne zahteve korisnika, kreira biznis modele i korisnički interfejs. Polaznik ima znanje koju mu omogućava da ispravno koristi routing engine i koristi user-friendly URL-ove (adrese) u svojim aplikacijama, kreira sigurne aplikacije otporne na maliciozne upade i zaštiti podatke koje aplikacija koristi.

Po završenom kursu, polaznik zna da kreira i izvršava Unit testove i koristi alate za otklanjanje grešaka u Web aplikacijama, korišćenjem Microsoft Visual Studija 2019.

Znanja stečena tokom kursa 2048B – Developing ASP.MVC 5 Web Applications dovoljna su da polaznik može samostalno da rešava zadatke u realnom radnom okruženju na nivou Junior Web developer-a, uz podršku i vođstvo Senior developer-a ili Software arhitekte.

Naše učionice