Grafička radionica

Grafička radionica

Grafička radionica obuhvata skup kurseva o programima za grafički dizajn i pripremu štampe firme Adobe. Programi su deo paketa Adobe CC, i predstavljaju kompletno dizajnersko rešenje za pripremu štampe.

Grafička radionica obuhvata skup kurseva o programima za grafički dizajn i pripremu štampe firme Adobe. Programi su deo paketa Adobe CC, i predstavljaju kompletno dizajnersko rešenje za pripremu štampe. Ove aplikacije dele standardizovano radno okruženje i skup alatki, podržavaju razmenu izvornih formata datoteka, uz očuvanje strukture slojeva.

Kurs sadrži obuku za tri grafička programa:

•  Adobe Photoshop, program za obradu slika

•  Adobe Illustrator, program za vektorsko crtanje

•  Adobe InDesign, program za stono izdavaštvo

Obuka traje šest nedelja, predavanja se održavaju tri puta nedeljno, po tri časa, ukupno 48 časova.

Nakon ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni za rad na grafičkom uređivanju knjiga, pripremi za štampu časopisa, kataloga i svih vrsta reklamnog materijala. Takođe, stečena znanja polaznici će moći da primene na poslovima vezanim za publikovanje digitalnih onlajn sadržaja za širok spektar uređaja.

Pored toga, naučiće kako da kvalitetno obrade digitalne fotografije, prave naslovne strane knjiga i časopisa, kao i da samostalno kreiraju raznovrsni promotivni materijal, kao što su logotipovi, plakati, posteri i bilbordovi.

Osnove rada na računaru i operativnom sistemu Windows.

Znanja koja će polaznici steći na ovom kursu su neophodna svakom grafičkom dizajneru, kao i svima koji žele da se bave obradom fotografija, kreiranjem publikacija spremnih za štampu, prelomom knjiga i časopisa, izradom grafike i ilustracija za sve vrste medija.

Kurs predstavlja i pripremu za polaganje ispita Adobe Certified Expert.

Predavači su vrhunski Adobe sertifikovani eksperti i instruktori, koji će svoje znanje i iskustvo rado podeliti sa polaznicima ovog kursa.

Photoshop:

– Uvod u Photoshop i upoznavanje radne površine.

– Rad sa selekcijama.

– Osnove o slojevima.

– Retuširanje fotografija.

– Maske i kanali.

– Tipografski dizajn.

– Napredne tehnike rada na slojevima.

– Izrada specijalnih efekata.

– Optimizacija slika za Web i upravljanje bojama.

Illustrator:

– Uvod u Illustrator i upoznavanje radne površine.

– Osnove o selekcijama.

– Izrada osnovnih oblika.

– Crtanje alatkom Pen.

– Rad sa bojama.

– Transformisanje i slaganje objekata.

– Primenjivanje atributa za izgled.

– Grafički stilovi i efekti.

– Rad sa tekstom.

– Mešanje oblika i boja.

– Simboli i izrada 3D efekata.

– Štampanje, izvoz u PDF, upravljanje bojama.

– Izrada vizitkarte i plakata.

InDesign:

– Uvod u InDesign i upoznavanje radne površine.

– Podešavanje dokumenata i rad sa master stranicama.

– Rad sa okvirima i objektima.

– Uvoz i izmena teksta, rad sa stilovima pasusa i karaktera, prelom časopisa.

– Rad sa bojama.

– Uvoženje slika i grafike, paleta Links.

– Kreiranje tabela.

– Kreiranje interaktivnih sadržaja.

– Rad sa dugim dokumentima i kombinovanje datoteka u knjigu.

– Štampanje, izvoz u PDF, upravljanje bojama.

Vežbe: Naslovna strana knjige, izrada kataloga, časopisa, plakata…

Kao prateću literaturu ovog kursa, dobija se knjiga iz serije Učionica u knjizi, originalno izdate od strane Adobe Pressa, koju je CET preveo na srpski jezik. Učionica u knjizi je jedna od najboljih serija priručnika za obuku, koja pruža ono što nema nijedna druga knjiga ili kurs – to su zvanična izdanja za obuku kompanije Adobe, razvijena uz pomoć eksperata za Adobeov softver.

Saveti za alatku Move
Ukoliko u datoteci sa više slojeva premeštate objekte alatkom Move i iznenada treba da izaberete jedan od tih slojeva, uradite sledeće: dok je alatka Move izabrana, postavite pokazivač iznad bilo kog dela slike i pritisnite desni taster miša. Odmah zatim, slojevi koji se nalaze ispod pokazivača pojaviće se u kontekstnom meniju iz koga možete da izaberete onaj koji želite da učinite aktivnim.

Ublažavanje ivica selekcije
Oštre ivice neke selekcije mogu da se ublažiti smanjivanjem nazubljenosti ili umekšavanjem, kao i korišćenjem opcije Select and Mask. Postupak smanjivanja nazubljenosti (anti-aliasing) ublažava hrapave ivice selekcije, a umekšavanjem (feathering) se zamagljuju ivice selekcije.

·  Da biste upotrebili opciju Select and Mask, najpre načinite selekciju a zatim, u odeljku sa opcijama, izaberite opciju Select and Mask. Ovu opciju možete da upotrebite za poravnavanje i umekšavanje kontura, ili za njihovo sažimanje ili proširivanje.

·  Da biste upotrebili postupak smanjivanja nazubljenosti, izaberite alatku Lasso, Elliptical Marquee ili alatku Magic Wand i u odeljku sa opcijama potvrdite opciju Anti-alias.

·  Da biste definisali umekšanu ivicu alatke za biranje, najpre izaberite bilo koju laso alatku ili neku alatku za biranje okvira. Potom, u odeljku sa opcijama u polje Feather upišite željenu vrednost. Ova vrednost definiše širinu umekšane ivice i kreće se u opsegu od 1 do 250 piksela.

·  Da biste definisali umekšanu ivicu postojeće selekcije, izaberite Select > Modify > Feather. Zatim, dodelite željenu vrednost parametru Feather Radius.

Saveti o sloju pozadine
Svaka slika može imati samo jedan sloj pozadine (Background). Sloju Background ne možete da promenite redosled, režim mešanja, niti providnost. Ali, pozadinu možete da pretvorite u običan sloj:

·  Dvostrukim pritiskom na sloj Background otvorite okvir za dijalog New Layer i upišite novo ime sloja. Ili, mišem izaberite ikonu katanca pored naziva sloja i preimenujte izabrani sloj.

Da biste običan sloj pretvorili u pozadinu:

·  U panelu Layers izaberite željeni sloj, zatim izaberite komandu Layer > New > Background From Layer.

Nekoliko reči o kompozicijama slojeva
Kompozicije slojeva (Layer Comps) omogućavaju da jednim pritiskom na taster miša dobijete različite prikaze slike koja ima više slojeva. Za rad sa kompozicijama slojeva koristi se panel Layer Comps (Window > Layer Comps). Mogućnosti koje donose kompozicije slojeva posebno dolaze do izražaja kada, na primer, nekom klijentu želite da prikažete veći broj različitih varijanti slojevitog dizajna.

Kompozicije slojeva mogu da budu posebno dragocene kod višejezičkih publikacija, kao i kada se o dizajnu tek odlučuje ili kada treba da napravite više verzija iste slike.

Izvlačenje maksimuma iz funkcije Photomerge
Ukoliko prilikom fotografisanja već znate da ćete snimke koristiti za pravljenje panorame, najbolje rezultate dobićete ako se budete pridržavali sledećih uputstava:

· Preklapanje susednih snimaka treba da iznosi oko 40%;

· Ne menjajte žižnu daljinu; ukoliko koristite zum objektiv, žižna daljina na svim fotografijama treba da bude ista.

· Ukoliko je moguće, koristite stativ

· Fotografišite sa iste pozicije kako se perspektiva ne bi menjala.

· Izbegavajte korišćenje širokougaonih objektiva sa velikim izobličenjem

· Stapanje snimaka biće uspešnije ukoliko, prilikom fotografi sanja, koristite istu ekspoziciju.

· Isprobajte različite načine spajanja snimaka. Opcija Auto najčešće bira najpodesniji način, ali je sasvim moguće da izborom nekog drugog načina spajanja dobijete bolje rezultate.

Smanjenje zamućenja usled podrhtavanja fotoaparata
Čak i ako vam je ruka vrlo stabilna, prilikom snimanja sa dugačkom ekspozicijom ili velikom žižnom daljinom, može doći do neželjenog pomeranja fotoaparata. Filter Camera Shake Reduction smanjuje zamućenost koja ovako nastaje i izoštrava sliku.

Da biste upotrebili filter Camera Shake Reduction izaberite Filter > Sharpen > Shake Reduction. Filter automatski analizira sliku, bira deo kome je potrebna korekcija i ispravlja zamućenost.

Prečice alatke za zumiranje
Tokom uređivanja slika, često ćete morati da uveličate pregled kako biste izmenili neke detalje, a zatim i da ga umanjite kako biste u celini sagledali načinjene izmene. Evo nekoliko prečica sa tastature kojima se zumiranje ubrzava i olakšava.

· U kojoj god alatki da se nalazite, istovremeno pritisnite taster Ctrl i znak plus (+) za uveličavanje, odnosno Ctrl i znak minus (-) za umanjivanje.

· Ako želite da vratite nivo uveličanja na 100%, dvostrukim pritiskom na taster miša izaberite alatku Zoom u panelu Tools.

· Kada je u odeljku sa opcijama za alatku Zoom izabrana opcija Scrubby Zoom, samo je povucite ulevo da biste uveličali prikaz ili udesno da biste ga smanjili.

· Da biste alatku Zoom prebacili sa uveličavanja na umanjivanje, držeći pritisnut taster Alt, izaberite deo slike koji želite da umanjite.

Nekoliko reči o alfa kanalima
Radeći u Photoshopu pre ili kasnije ćete se susresti i sa alfa kanalima. Zbog toga bi bilo dobro da zapamtite nekoliko njihovih ključnih karakteristika.

· Slika može da ima najviše 56 kanala, uključujući tu i sve kanale boja i alfa kanale.

· Svi kanali predstavljaju 8-bitne slike sivih tonova koje mogu da prikažu 256 nijansi sive boje.

· Za svaki kanal možete da definišete naziv, boju, opcije maske i stepen neprovidnosti.

· Svi novi kanali imaju iste dimenzije i broj piksela kao i izvorna slika.

· Maska može da se uređuje u alfa kanalu pomoću alatki za crtanje ili alatki za uređivanje

· Alfa kanali mogu da se pretvore u kanale posebne boje (spot color).

Stilovi pasusa i pojedinačnih znakova
Ukoliko često radite sa tekstom u Photoshopu, ili na nekoj slici treba dosledno da formatirate tekst u većem obimu, stilovi pasusa i pojedinačnih znakova mogu vam pomoći da efikasnije obavite svoj posao. Stil pasusa (Paragraph style) predstavlja skup atributa koje jednim pritiskom na taster miša možete primeniti na ceo pasus. Slično tome, stil pojedinačnih znakova (Character style) je skup atributa koje možete primeniti na pojedinačne znakove. Ovi stilovi nalaze se u odgovarajućim panelima koje možete da otvorite izborom komande Window > Paragraph Styles, odnosno Window > Character Styles.

Brzo pristupanje alatima
Svaka alatka u panelu Tools može da se izabere prečicom koju čini neko slovo na tastaturi. Jednostavno pritisnete određeno slovo i aktivirate alatku! Ako uz ovaj taster prilikom pritiskanja držite pritisnut i taster Shift, svakim pritiskom preći ćete na sledeću alatku u grupi. Primera radi, pritiskanjem kombinacije tastera Shift+P smenjuju se alatke Pen i Freeform.

Režimi boja (color modes)
· RGB režim boja

Najveći deo vidljivog spektra svetlosti može se predstaviti mešanjem crveno, zeleno i plavo (RGB, skraćenica za Red, Green i Blue) obojene svetlosti u različitom odnosu i različitim intenzitetom. Na mestima preklapanja ovih boja nastaju cijan, magenta, žuta i bela boja.

Kako se kombinovanjem RGB boja dobija bela boja, one se nazivaju i aditivne boje. Mešanjem ove tri boje dobija se bela boja, odnosno sva svetlost se reflektuje nazad prema očima. Aditivne boje se koriste za osvetljenje, video i monitore.

· CMYK režim boja

Režim boja CMYK (skraćenica za Cyan, Magenta, Yellow i BlacK) zasniva se na činjenici da mastilo odštampano na papiru upija svetlost. Kada bela svetlost obasja poluprovidno mastilo, deo spektra se upija, a deo reflektuje nazad u oči.

Sa teorijskog stanovišta, pigmenti čiste cijan (C), megenta (M) i žute (Y) boje trebalo bi da se kombinuju tako da upiju svu boju i generišu crnu. Zbog toga se ove boje nazivaju suptraktivnim bojama. Ali, kako sva mastila za štampanje u sebi sadrže određeni procenat nečistoće, ova tri mastila u praksi zapravo daju tamnosmeđu boju i moraju se kombinovati sa crnim mastilom (K) da bi se dobila prava crna boja. Kombinovanje ovih mastila radi reprodukovanja boje naziva se procesno štampanje u četiri boje.

Predavači

Predrag Bujić

Biografija
  • CET predavač od 1998.godine
  • Sertifikovani Adobe trener od 1998. godine
  • Tehnički urednik, predavač, recenzent i tehnička podrška za Adobe programe.
  • Priprema za štampu knjiga, kataloga, reklamnog materijala.

Naše učionice