Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8

Java osnovni kurs – priprema za OCA Java SE 8

Ako želite da pravite aplikacije za mobilne uređaje i desktop računare, potrebno je poznavanje Java jezika. Kurs vam pruža osnovu za učenje Java SE (Standard Edition), tako da možete napravite svoje prve aplikacije ili proširite vaše  znanje ukoliko imate određeno iskustvo u programiranju.

Ako želite da pravite aplikacije za mobilne uređaje i desktop računare, potrebno je poznavanje Java jezika. Programski jezik Java je objektno-orijentisan programski jezik. Takođe je jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice. Java je open – source programski jezik koji poseduje široko rasprostranjenu upotrebu u zajednici programera.

Kurs vam pruža osnovu za učenje Java SE tako da možete napravite svoje prve aplikacije ili proširite vaše  znanje ukoliko imate određeno iskustvo u programiranju. U sklopu kursa naučićete kako da instalirate Javu, preuzmete razvojno okruženje. Naučićete koncepte OOP programiranja kao i ključne koncepte Java jezika. Upoznaćete se sa kolekcijama iz paketa java.utils kao i funkcionalnim interfejsima iz paketa java.util.function. Na kraju kursa dobićete test provere znanja koji je i ujedno priprema za polaganje OCA Java SE 8 Programmer Certification.

Poželjno osnovno  predznanje iz oblasti programiranja, u jednom od navedenih jezika: PHP, JavaScript, Python, C, C++.

Kroz praktične primere polaznici će naučiti šta su objekti i klase kao i osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja (nasleđivanje, učaurenje i polimorfizam). Koncept apstrakcije u Javi biće objašnjen pomoću apstraktnih klasa i interfejsa. Kroz veliki broj praktičnih primera, polaznici će steći polaznu osnovu za dalje bavljenje programiranjem, dok će im stečeno znanje objektno orijentisanog pristupa koristiti u bilo kom programskom jeziku koji se oslanja na ovu paradigmu.

Kurs je priprema za zvaničan Oracle sertifikat (Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer I ispita ). Pokriva osnove programa Java SE 8, kao što su struktura klasa i interfejsa,
varijable različitih tipova podataka, metoda, operatora, nizova, konstrukcija odluka i
petlje. Ispit obuhvata rukovanje izuzecima i nekoliko najčešće korišćenih klasa iz
Java API kao što su String, StringBuilder i ArrayList. Ovaj ispit ne uključuje puno
Java 8-specifične jezičke funkcije. Uključuje uvod u funkcionalni stil programiranja sa lambda izrazima. Delimično pokriva novi API Datum i Vreme.

Tokom kursa obrađivaće se sledeći pojmovi kroz teoriju i praksu:

Instalacija Jave
Instaliranje JDK-a
Instaliranje Eclipse
Snalazenje u Eclipse okruženju
Java API

U okviru strukture Java klase i datoteke izvornog koda obrađivaće se:

Struktura Java klase
Strukture i komponente Java izvornog koda
Izvršne Java aplikacije
Izvršna Java klasa nasuprot neizvršivoj Java klasi
Glavni metod
Pokrenitanje Java programa iz komandne linije

U okviru dela kursa koji se odnosi na Java pakete obrađivaće se sledeće teme:

Potreba za paket deklaracijom
Definisanje klasa u paketu koje koriste paket deklaracije
Definisanje jednostavnih imena pomoću deklaracija koje se uvoze
Definisanje klasa unutar paketa bez uvoznih deklaracija
Uvoz samo jednog člana paketa     umesto uvoza svih članova istog
Uvozne deklaracije koje ne   uključuju celo drvo paketa
Uvozne deklaracije iz  podrazumevanog paketa
Statičke uvozne deklaracije

Java modifikatori pristupa
Modifikatori pristupa
Modifikatori javnog pristupa
Modifikatori zaštićenog pristupa
Modifikator podrazumevanog     pristupa (pristup paketu)
Modifikator privatnog pristupa
Modifikatori prstupa i Java entiteta
Modifikatori bez pristupa
Abstraktni modifikator
Konačni modifikator
Statički modifikator

Karakteristike i komponente Jave
Važeće karakteristike i komponente Java-a
Irelevantne karakteristike i komponente Jave

U okviru rada sa tipovima podataka u Java programskom jeziku, obrađivaće se:

Primitivne varijable
Rad sa char vrednostima
Rad sa boolean vrednostima
Zabune u vezi korišćenja naziva primitivnih tipova podataka

Identifikatori

Važeći i nevažeći identifikatori

Referetne varijable objekata

Koje su referentne varijable objekta
Diferencijacija između referentnih varijabli objekta i primitivnih varijabli

Operatori

Operatori dodele vrednosti
Aritmetički operatori
Relacioni operatori
Logički operatori
Prednost operatora

Wrapper klase

Hijerarhija wraper klase
Kreiranje objekata wraper klase
Dodeljivanje primitivnih vrednosti iz wraper klase
Pretvaranje string vrednosti u primitivni tip
Razlika između valueOf metode I konstruktora wraper klase
Poređenje objekata wraper klase

Metodi i enkapsulacija

Opseg varijabli
Lokalne varijable
Parametri metoda
Instancne varijable
Klasne varijable
Životni ciklus objekta
Instanciranje objekta
Pristupanje objekta
Garbage kolektor

Metode sa argumentima i povratinim vrednostima

Povratni tip metode
Parametri metoda
Povratna deklaracija

Kreiranje preopterećenih metoda

Lista argumenata
Tip povratne vrednosti
Pristupni nivo

Konstruktori klase

Korisnički definisani konstruktori
Podrazumevani konstruktor
Preopterećeni konstruktori

Pristupanje objektnim poljima

Objašnjenje polja objekata
Čitanje i pisanje polja objekata
Pozivanje instancnih I klasnih metoda
Referenca this

Principi enkapsulacije u klasi

Potreba za enkapsulacijom
Primena enkapsulacije

Prosleđivanje primitivnih I složenih tipova metodi

Prosleđivanje reference metodi

Nakon ovog dela kursa predviđeni su     kratak rezime, prolazak kroz primere ispitnih pitanja kao I rešenja     istih.

Izabrane klase iz Java API

Rad sa klasom String
Kreiranje  String objekta
Metodi klase String
Imutabilna klasa String
String objekti i operatori
Poređenje objekata klase String

Mutabilni String

Rad sa mutabilnim Stringom (StringBuilder)
Kreiranje objekta klase Stringbuilder
Metode klase StringBuilder
Poređenje StringBuilder i  StringBuffer

Nizovi

Šta je niz
Deklaracija niza
Alociranje niza
Inicijalizacija niza
Asimetrični višedimenzionalini nizovi

Parametrizovani niz

Kreiranje parametrizovanog niza
Dodavanje elementa
Pristupanje elementima
Brisanje elemetima
Druge korisne metode klase ArrayList

Poređenje objekata

Metod equals iz klasa java.lang.Object
Poređenje korisničkih definisanih klasa
Ugovorna obaveza implemtiranja equals metode

Rad sa kalendarom

Lokalno vreme
Lokalno vreme i datum  (LocaleDataTime)
Period
DataTimeFormater

Kontrola toka

Uslovni iskazi i ternarne konstrukcije
Uslovi sa jednom ili više naredbi
Ugnježdeni uslovni izrazi

Switch deklaracija

Kreiranje switch deklaracije
Poređenje swtich i uslovne konstrukcije
Upotreba break naredbe

For ciklus

Blok inicijalizacije
Opcioni delovi for konstrukcije
Ugnježdeni ciklus

Poboljšani for ( forEach)

Iteracija sa enhanced for
Ograničenja forEach
Ugnježdeni forEach konstrukcije

While i Do While ciklus

While konstrukcija
Do While konstrukcija
Blok While i Do While sa ugnježdenim uslovima

Poređenje ciklusa

·         Razlike između while i do while

·         Poređenje for i forEach

·         Poređenje for i while

Rad sa nasleđivanjem

·         Nasleđivanje

·         Polimorfno ponašanje

·         Nadjačavanje metoda

·         Implicitno i eksplicitno kastovanje

·         Upotreba ključne reči super i this  za pristup objektima i konstruktorima

·         Apstraktne klase i interfejsi

Rukovanje izuzecima

·         Razlika između proverenih izuzetaka, neproverenih izuzetaka

·         Presretanje izuzetka, try-catch-finally konstrukcija.

·         Prednosti upravljanja sa izuzetkom

·         Propagacija izuzetka

·         Prepoznati uobičajene klase izuzetaka (kao što su NullPointerException, ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException)

Rad sa izabranim klasama iz Java API-ja

·         Manipulišite podatke koristeći StringBuilder klasu

·         Napredna manipulacija nizova

·         Rad sa kalendarom koristeći klase iz :

o    java.time.LocalDateTime

o    java.time.LocalDate

o    java.time.LocalTime

o    java.time.format.DateTimeFormatter

o    java.time.Period

·         Rad sa klasama iz javinog framework Collection :

o    java.util.List

o    java.util.ArrayList

o    java.util.Arrays

·         Uvod u funkcionalno programiranje iz paketa java.util.function

Predicate
Consumer
Supplier
Function
Lambda izrazi

·         Pisanje jednostavnih anonimnih klasa

·         Šta je lambda izraz

·         Upotreba anonimnih klasa  < 1.8

·         Upotreba anonimnih klasa  >= 1.8

Kurs je priprema za polaganje ispita OCA Java SE 8 Programmer Certification. Ovaj kurs možete prijaviti i polagati  u CET testing centru. CET je zvanični Pearson Vue test centar.

Polaznici kursa dobijaju udžbenik Java SE Tom I – Osnove, prevod devetog izdanja kao i sve praktične primere koji se koriste u lekcijama.

Naše učionice