OD10962BC Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 3 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Windows Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Učite kako da automatizujete i pojednostavite svakodnevne upravljačke i administrativne poslove i funkcije u vašoj Windows Server infrastrukturi.

Ovaj trodnevni kurs se nastavlja na kurs 10961B: Automating Administration with Windows PowerShell . On je izgrađen na Windows Serveru 2012 R2 i Windowsu 8.1 i mada je posebno fokusiran na Windows PowerShell v4.0, takođe je relevantan u okruženjima Windows PowerShell v2.0 i v3.0.

Proširite i nadogradite znanje već stečeno na kursu 10961B uz fokus na izgradnju skalabilnijih i upotrebljivijih Windows PowerShell skriptova za upotrebu u vašoj organizaciji praveći vlastite Windows PowerShell alatke. Učite o područjima kao što su pravljenje naprednih funkcija, skriptovanje modula, napredni atributi parametara i kontrolerski skriptovi. Takođe učite kako da vam skriptovi budu robustniji učenjem o rešavanju grešaka skriptova i o analizi Windows PowerShell skriptova. Kurs takođe pokriva upotrebu Windows PowerShell cmdletsa sa okruženjem .NET Framework kao i konfigurisanje vaših Windows Servera pomoću DSC (Desired State Configuration) i pruža razumevanje radnog toka Windows PowerShella.

Detaljne praktične vežbe i iscrpan sadržaj i učenje pomažu da se izbegnu manuelni poslovi koje možda trenutno morate da obavljate kao administrator, jer ćete moći da napravite vlastite Windows PowerShell alatke za automatizovano, ponavljano, precizno upravljanje i pribavljanje za vašu infrastrukturu Windows Server.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima koji već imaju opšte iskustvo sa administriranjem Windows Servera i Windows Clienta ili već imaju iskustvo sa administriranjem i podrškom aplikativnim serverima i servisima uključujući aplikacije kao što su Exchange, SharePoint i SQL. Administratori sistema, infrastrukture i aplikacija koji rade u Windows ili hibridnom Windows okruženju videće da je ovaj kurs relevantan za njihove svakodnevne poslove i njihove buduće karijere i za razvoj njihovih veština.

Kurs je takođe namenjen IT profesionalcima koji žele da prošire postojeće znanje i veštine sa Windows PowerShellom i uče kako da prave vlastite alatke za šire opšte korišćenje u njihovoj organizaciji, koristeći Microsoftov proizvod ili proizvod nezavisnog dobavljača softvera (ISV – independant software vendor) koji podržava upravljanje kroz Windows PowerShell.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

  • Prave napredne funkcije
  • Koriste Cmdlete i okruženje Microsoft .NET Framework u Windows PowerShellu
  • Pišu kontrolerske skriptove
  • Rukuju greškama u skriptovima
  • Koriste XML fajlove podataka
  • Upravljaju serverskim konfiguracijama pomoću DSC-a (Desired State Configuration)
  • Analiziraju i rešavaju greške u skriptovima
  • Shvataju radni tok Windows PowerShella