OD20461DC Querying Microsoft SQL Server 2014

Ciljna grupa: IT Professionals
Nivo: 300
Trajanje: 5 dana
Dostupni jezici: English
Tema: Microsoft SQL Server
Opširnije na zvaničnom sajtu

O ovom kursu
Ovaj petodnevni kurs sa instruktorom pruža studentima tehničke veštine potrebne za pisanje osnovnih Transact-SQL upita za Microsoft SQL Server 2014. Ovaj kurs je osnova za sve discipline vezane za SQL Server; naime, administriranje baza podataka (Database Administration), razvoj baza podataka (Database Development) i poslovne informacije (Business Intelligence). Glavna svrha kursa je priprema za ispit “70-461: Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2014 Transact-SQL.” Taj ispit biće osnova za sve discipline vezane za SQL Server; naime, administriranje baza podataka (Database Administration), razvoj baza podataka (Database Development) i poslovne informacije (Business Intelligence). Kao takvom, prvenstvena ciljna publika za ovaj kurs su: administratori baze podataka, programeri baze podataka i BI profesionalci.

Napomena: Ovaj kurs je namenjen ljudima koji žele da nauče SQL Server 2012 ili SQL Server 2014. On pokriva nove mogućnosti u SQL Serveru 2014, ali takođe i važne mogućnosti u celoj platformi SQL Server.

Profil polaznika
Ovaj kurs je namenjen administratorima baze podataka, programerima baze podataka i BI profesionalcima. Kurs će veoma verovatno biti dobro posećen od korisnika SQL-a koji nisu posebno orijentisani na baze podataka, niti planiraju da polažu ispit; naime, pisci izveštaja, poslovni analitičari i programeri klijentskih aplikacija.

Po završetku kursa
Po završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da:

 • Opišu osnovnu arhitekturu i koncepte Microsoft SQL Servera 2014.
 • Shvataju sličnosti i razlike između Transact-SQLa i drugih računarskih jezika.
 • Pišu SELECT upite
 • Postavljaju upite nad više tabela
 • Sortiraju i filtriraju podatke
 • Opišu upotrebu tipova podataka u SQL Serveru
 • Menjaju podatke koristeći Transact-SQL
 • Koriste ugrađene funkcije
 • Prave grupe i agregate podataka
 • Koriste podupite
 • Koriste izraze tabela
 • Koriste operatore skupova
 • Koriste rangiranje prozora, funkcije offset i aggregate
 • Uvedu izvedene tabele (pivoting) i grupisanje skupova
 • Izvršavaju snimljene procedure
 • Programiraju sa T-SQLom
 • Uvedu rukovanje greškama
 • Uvedu transakcije