MCSA Web Applications

MCSA Web Applications

Ovaj sertifikat dokazuje vašu stručnost u implementiranju profesionalnih web aplikacija. Sertifikat MCSA: Web Applications certification vas kvalifikuje za poziciju Web developera ili Web administratora.
Program je osmišljen tako da pripremi kandidate za polaganje ispita:

Za sticanje sertifikata MCSA Web Applications je potrebno položiti dva ispita: ispit 70-486 (obavezan) i 70-483 ili 70-480.

Kurs 20483 Programming in C#

Ovaj Microsoftov zvanični kurs, uči polaznike objektno orijentisanom programiranju (OOP) i osnovama .NET Frameworka, pružajući potrebna znanja za izradu Windows aplikacija u danas najpopularnijem i najkorišćenijem programskom jeziku – C#.
Polaznici tokom ovog kursa savladavaju osnovne koncepte programiranja, uključujući sintaksu jezika C#, programske structure, nadograđujući znanje tokom trajanja kursa, kako bi kreirali aplikaciju koja implementira najznačajnije koncepte C#-a i .NET Framework-a 4.5

Kurs 20480 Programming in HTML with JavaScript and CSS3

Ovaj zvanični Microsoft kurs uči polaznike osnovama HTML5 markup jezika, CSS3 style sheet jezika za struktuiranje grafičkih stilova za prikaz elemenata na Web stranama. Pored toga, polaznik uči osnova JavaScript jezika, koji je danas neizbežan deo programiranja za Web.
Tokom ovog kursa, polaznik uči osnove Web programiranja, ali i kreiranja Windows Store aplikacija, kroz implementaciju programeske logike, definisaje promenjivih, programske strukture grananja i ciklusa, razvoj grafičkog interfejsa, preuzimanje i obradu korisničkog unosa podataka.
Kurs 20480 – Programming in HTML with JavaScript and CSS3 kao I svi ostali kursevi Microsoft sertifikovani kursevi predviđa praktičan rad kroz demonstracije nakon svake lekcije, kao I samostalan rad kroz lab vežbe na kraju svakog modula, koje polaznici rade samostalno uz pomoć I vođstvo predavača.

20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Tokom ovog Microsoftovog zvaničnog kursa, polaznici se upoznaju sa razvojem naprednih ASP.NET MVC aplikacija korišćenjem .NET FRameworka 4.5. Fokus je na razvoju koda koji poboljšava performanse i prilagodljivost jedne web aplikacije. Tokom kursa, razvoj ASP.NET MVC se uči upoređujući sa Web Forms aplikacijom, kako bi polaznici u stvarnim uslovima znali kada je prikladno koristiti koju od navedene dve tehnologije razvoja Web aplikacije.
Po završenom kursu 20486B – Developing ASP.MVC 4 Web Applications, polaznik kursa će biti upoznat sa svim osnovnim mehanizmima, alatima I principima ASP.NET MVC 4 tehnologije I biće spreman da samostalno krene u razvoj aplikacija korišćenjem ove tehnologije. Tokom kursa će se obrađivati, osim ASP.NET MVC 4 specifičnih mehanizama I osnovni pojmovi iz mrežnog okruženja, koji su polazniku bez iskustva potrebni kako bi savladao osnove ASP.NET MVC 4 tehnologije I razvoja.

Na kraju kursa, polaznici će imati solidno znanje C # i kako da ga koriste za razvoj aplikacija uz pomoć .NET Framevork 4.5.
Nakon savladanih osnova koje pruža ovaj kurs, polaznik će biti spreman da samostalno kreira Web aplikaciju koja koristi eksterne podatke iz različitih izvora, vrši njihovu obradu i podatke prezentuje korisnicima, kao i da vrši interakciju sa korisnikom. Polaznik će takođe moći da kreira i primeni CSS3 stilove na korisnički interfejs koji se prilagođava različitim uređajima, kreira HTML5 API-je, odnosno interaktivnu Web aplikaciju.
Po završenom kursu, polaznik zna da kreira i izvršava Unit testove i koristi alate za otklanjanje grešaka u Web aplikacijama, korišćenjem Microsoft Visual Studija 2012.

Polaznici ovog kursa bi trebali da imaju osnovno poznavanje jezika C#, stečeno sopstvenim iskustvom ili kroz pohađanje nekog od uvodnih kurseva iz oblasti programiranja. Poželjno je, ali ne i neophodno da polaznik razume koncepte imenovanja, deklarisanja i inicijalizacije promenljivih, kako da koristi aritmetičke operatore, logičke operatore u formiranju uslovnih struktura, kao i concept i korišćenje cikličnih programskih struktura.

Polaznici ovog kursa bi trebali da imaju bar tri meseca (idealno 6-12) profesionalnog angažovanja na pozicijama koje uključuju razvoj aplikacija i da vladaju konceptima osnova strukture HTML tagova za prikaz podataka i grafike, kako se koristi HTML API, shvataju osnove primene stilova, imaju osnovno predznanje programskih koncepata kao što su definisanje i deklarisanje promenjivih, korišćenje aritmetičkih i logičkih operatora i pisanje logičkih i aritmetičkih izraza.

Znanja stečena tokom kursa MCSA Web Applications dovoljna su da polaznik može samostalno da rešava zadatke u realnom radnom okruženju na nivou Junior Web developer-a, uz podršku i vođstvo Senior developer-a ili Software arhitekte.

Naše učionice