MCSA Windows Server 2016

MCSA Windows Server 2016

MCSA je serija od tri kursa namenjena budućim i aktuelnim administratorima Windows Server i desktop sistema. Pogodan je za dve grupe kandidata: za one koje imaju minimalno ili nikakvo iskustvo u administraciji sistema kao i za osobe koje trenutno obavljaju poslove administracije sistema. Iskusni administratori, koji nisu imali priliku da se susretnu sa originalnim Majkrosoftovim planom i programom, takođe su ciljna grupa ovog kursa. Takođe, kurs je namenjen osobama svojevremeno sertifikovanim za starije generacije Windows operativnih sistema.  

MCSA je serija kurseva koja se sastoji sledeća tri kursa: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, Networking with Windows Server 2016, Identity with Windows Server 2016.

Kurs 20740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Ovaj kurs se sastoji iz niza poglavlja koji omogućavaju savladavanje procesa instalacije, nadogradnje i migracije Windows Server 2016 operativnog sistema, konfigurisanja lokalnih skladišta podataka uključujući tehnologije hardverskog i softverskog RAID-a, implementaciju DAS, NAS i SAN skladišta podataka, implementaciju skladišta podataka baziranih na tehnologiji apstrakcije disk prostora, implementaciju tehnologije virtuelizacije operativnih sistema, korišćenje Docker kontejnera, implementaciju zaštite i oporavka sistema u slučaju katastrofe, korišćenje tehnologija koje omogućavaju nesmetan rad servisa u slučaju pada jednog ili više servera, pojednostavljenje instalacije korišćenjem tehnologije MDT i upravljanje procesima ažuriranja operativnog sistema.

Za više detalja možete posetiti stranicu kursa 20740 .

Kurs 20741: Networking with Windows Server 2016

Na ovom kursu se izučavaju osnovi administracije IPv4 protokola, automatizacija procesa alokacije IP adresa korišćenjem DHCP servisa, osnovi administracije IPv6 protokola, implementacija procesa razrešavanja imena pomoću DNS servisa, evidentiranje alociranih IP adresa pomoću IPAM servisa, implementacija tehnologije Web Application Proxy , implementacija udaljenog pristupa pomoću Direct Access i klasičnih VPN tehnologija, implementacija DFS i Branch Cache tehnologija, korišćenje SDN-a i naprednih osobina mrežnih tehnologija Windows Server 2016 operativnog sistema.

Za više detalja možete posetiti stranicu kursa 20741.

Kurs 20742: 20742 Identity with Windows Server 2016.

Radi se o verovatno najvažnijem od tri kursa za sticanje MCSA/MCSE sertifikata. Ovde se izučavaju kompletni osnovi tehnologije aktivnog direktorijuma kroz osam poglavlja. Takođe se obrađuju i prateći servisi za izdavanje digitalnih sertifikata, zaštite dokumenata pomoću ADRMS tehnologije, implementacija identiteta povezanih u tzv. federativne relacije verovanja kao i sinhronizacija aktivnog direktorijuma sa Azure AD servisima u oblaku. Za više detalja možete posetiti stranicu kursa 20742.

Sistemska administracija obuhvata polja svakodnevnog održavanja hardvera i softvera, kako na korisničkim radnim stanicama tako i na serverima. Cilj ovih poslova je kontinuirana funkcionalnost pomenutih elemenata računarskog sistema koji omogućavaju neprekidno odvijanje poslovnih aktivnosti.

Spisak uobičajenih administrativnih zadataka i dužnosti je sledeći:

 • instalacija i konfiguracija hardvera.
 • instalacija operativnog sistema,
 • ažuriranje operativnog sistema,
 • instalacija i podešavanje poslovnog softvera,
 • podešavanje parametara IP protokola,
 • priključenje računara u domensko okruženje,
 • instalacija i konfigurisanje infrastrukturnih servisa,
 • kreiranje i konfigurisanje skladišta podataka,
 • konfigurisanje deljenih foldera,
 • konfigurisanje ntfs ovlašćenja,
 • instalacija i konfigurisanje printera,
 • pravljenje rezervnih kopija podataka,
 • rešavanje problema u radu operativnog sistema,
 • upravljanje korisničkim nalozima,
 • analiza dnevnika događaja,
  i još mnogo toga.

Šta je to sistemsko inženjerstvo?
Sistemsko inženjerstvo obuhvata odlično poznavanje polja sistemske administracije s ciljem projektovanja i upravljanja kompleksnim računarskim sistemima. Ovo polje se izučava na kursu MCSE.

Dodatni poslovi
Postoje i dodatni poslovi u vezi administracije umreženih računarskih sistema koji se mogu smatrati  sistemskom administracijom i sistemskim inženjerstvom ili su blisko povezani poslovi.

 • Mrežni administrator održava fizičku infrastrukturu mreže kao što su mrežni uređaji svičevi, ruteri  i vrši dijagnostiku i rešavanje problema u vezi sa ovim komponentama,
 • Administrator baza podataka održava sisteme baza podataka i odgovoran je za integritet sadržaja baze podataka, kreiranje rezervnih kopija kao i za adekvatne performanse sistema baze podataka.
 • Administrator bezbednosti računarskih sistema je specijalista za mrežnu bezbednost što uključuje administraciju komunikacionih barijera (firewall) kao i konsultacije oko uopštenih bezbednosnih mera,
 • Osoblje tehničke podrške daje odgovore krajnjim korisnicima kada se suoče sa problemima korišćenja softvera, obezbeđuju instrukcije u radu a ponekad obavljaju i poslove obuke osoblja.

Svi pomenuti poslovi se često međusobno prepliću i upotpunjavaju. Što je mreža manja, to se od sistemske administracije očekuje poznavanje više različitih oblasti administracije i obrnuto, što je mreža veća, to je i specijalizacija u radu administrativnog osoblja veća.

MCSA serija kurseva omogućava savladavanje većine fundamentalnih tehnologija iz oblasti administracije Windows Server 2016 operativnog sistema, izuzev Internet Information servisa. To ga čini esencijalnim izborom za svakoga ko se odluči za karijeru administratora sistema.

Uobičajene odgovornosti administratora sistema za koje ćete biti apsolutno osposobljeni nakon obuke su:

 • Svakodnevne provere sistema/softvera.
 • Pravljenje rezervnih kopija podataka.
 • Ažuriranje operativnog sistema i promene konfiguracije.
 • Instaliranje i konfigurisanje novog hardvera/softvera.
 • Dodavanje, brisanje, kreiranje i menjanje korisničkih naloga i ponovno postavljanje lozinki.
 • Odgovaranje na tehnička pitanja.
 • Odgovornost za bezbednost sistema.
 • Dokumentovanje konfiguracije računarskog sistema.
 • Rešavanje i prijavljivanje problema.
 • Podešavanje funkcionisanja sistema.
 • Održavanje mreže u radnom stanju.

Poznavanje osnova PC hardvera i pristojna upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u administraciji Windows klijenata je veoma poželjno ali ne i apsolutno neophodno. Takođe, potrebno je solidno poznavanje engleskog jezika, naime, sva literatura i vežbe su na engleskom jeziku.

Nakon završetka kursa i položenih ispita za sticanje sertifikata MCSA, nezaposleni kandidat bez iskustva može da aplicira za više različitih radnih mesta. Najpoželjnije bi bilo radno mesto koja se u oglasnim opisima najčešće naziva Sistem administrator. Takođe, postoje poslovi pružanja tehničke podrške u vezi sa radom operativnih sistema. Mogu se podvesti pod razne nazive na primer Specijalista tehničke podrške i slično.

Takođe, posle izvesnog vremena, stečenog iskustva ili dodatnog obrazovanja, osoba stiče sposobnosti za obavljanje više dodatnih vrsta poslova kao što su  Sistem inženjer, Mrežni inženjer, Specijalista, Mrežni analitičar, Administrator baza podataka, Administrator bezbednosti i slično.

Kurs MCSA obezbeđuje osnovna znanja administracije Windows sistema koja mogu biti deo velikog broja povezanih poslova koje ćete raditi u bliskoj i daljoj budućnosti.

Predavači

Siniša Lale

Biografija
 • CET predavač od 1999. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1999.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 2000.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“

Dejan Đorđević

Biografija
 • CET predavač od 1998. godine
 • Microsoft Certified Professional – MCP od 1998.
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE od 1998.
 • Microsoft Certified Trainer – MCT od 1999.
 • MCSA i MCSE обука
 • Одржавање курсева по програму „Microsoft Official Curriculum“